Od svojho vzniku v roku 1995 sa naša spoločnosť zaoberá prácami spojenými najmä s automatizáciou technologických procesov a pracovných strojov pomocou malých riadiacich systémov. Jadro spoločnosti tvoria ľudia, ktorí pracujú v oblasti elektroniky 10 až 25 rokov a začiatky ich spoločnej práce siahajú do roku 1989.

Skúsenosti získané počas riešenia rôznych aplikácií, nám umožňujú navrhovať optimálne riešenia pre zákazníka a doslova riešenie ako sa vraví "ušiť na mieru" a podľa požiadaviek zákazníka. V prípade Vášho záujmu radi vypracujeme ponuku a navrhneme riešenie Vášho konkrétneho problému.

MERANIE A REGULÁCIA

Naša spoločnosť zabezpečuje zákazky komplexne, to znamená od projekčných prác cez montáž a komplexné odladenie a odskúšanie technológie až po odovzdanie zákazky objednávateľovi, alebo realizujeme subdodávky len niektorých častí.

V oblasti merania a regulácie naša spoločnosť má zvládnuté technológie čističiek odpadových vôd, riadenia elektrokotolní, výmeníkových staníc a kotolní, klimatizácie. Tak isto máme za sebou riešenia vodárenských objektov, kde je zvládnutá problematika rádioveho prenosu. Ponúkame tiež riešenia v oblasti riadenia elektrického vykurovania, spojeného s meraním teploty v každej miestnosti a sledovaním spotreby elektrickej energie. Naša spoločnosť používa na riešenie týchto technológií vlastné technické a programové prostriedky. Náše riadiace systémy sú vybavené vlastným softwérom na konfigurovanie a ladenie aplikačného programu priamo v teréne a vzhladom na to, že toto vybavenie je výsledkom vlastného vývoja, vieme v ňom robiť úpravy podľa želania zákazníka.

Vzhľadom na riešenú problematiku, sa venujeme aj zákazkovej výrobe a vyzbrojovaniu rozvádzačov MaR. Ide o zákazkovú výrobu rozvádzačov do 1000V aj podľa dokumentácie dodanej objednávateľom. Pričom vyzbrojené rozvádzače sú už aj s revíznou správou.

AUTOMATIZÁCIA A RIADIACE SYSTÉMY

V oblasti automatizácie a riadiacich systémov sa spoločnosť venuje automatizácii pracovných strojov, kde preferujeme komplexné riešenia. Naše riešenia zohľadňujú na jednej strane funkčnosť a na strane druhej cenu. Elektronické celky, navrhnuté podľa požiadaviek zákazníka vyrábame buď sami, alebo zabezpečíme ich výrobu v závodoch vybavených potrebnou technológiou s cieľom dlhodobo udržať požadovanú kvalitu výrobkov. Pri zmenách zariadenia sme schopní vykonať okamžité úpravy v dodávaných častiach.

Automatizácia je zväčša zabezpečovaná väčšinou mikropočítačmi vlastnej produkcie s využitím najmodernejšej súčiastkovej základne. Podľa problematiky, ktorá má byť riešená, nasadzujeme buď centrálne riadenie, alebo distribuované riadenie, s ktorým máme obzvlášť bohaté skúsenosti. Nevyhýbame sa ani riešeniu zložitejších úloh, v ktorých je potrebné použiť neštandardné postupy.

VÝVOJ SW A HW NA ZÁKAZKU

Vzhľadom na to, čo už bolo vyžšie uvedené, je len logické že naša spoločnosť ponúka aj svoje voľné vývojové kapacity v oblasti softwéru aj hardweru. Naša spoločnosť je schopná vyvíjať aplikácie na báze 8bitových jednočípových procesorov rady x51, 16bitových jednočípových procesorov rady x166. Vieme uspokojiť aj požiadavky na nízkoodberové aplikácie, kde máme zvládnuté procesory rady MSP430, PIC, Atmel.

Vieme naše aplikácie vybaviť komunikačnými rozhraniami RS232, RS485, RS422, BITBUS, CAN, IIC, SPI, MICROWIRE a daľšími. A samozrejme vieme ponúknuť aj SW riešenia na PC/AT a na počítače PSION. Ponúkané kapacity sa týkajú ako hardwerového tak i softwerového riešenia aplikácie.

Dúfame že profil našej spoločnosti Vás zaujal a v prípade že si uvážite splolupracovať s nami, sa na nás s dôverou obrátite.